Umowa na okres próbny zawierana jest w celu wzajemnego poznania się stron. Pozwala pracodawcy na sprawdzenie kompetencji pracownika. Z kolei pracownik może w ten sposób zaznajomić się ze strukturą zakładu pracy, przydzielonymi zadaniami, a także ze środowiskiem pracy.

Stanowi umowę fakultatywną, a więc jej zawarcie uzależnione jest od woli stron.

Może poprzedzać każdy inny rodzaj umowy o pracę. 

Czas trwania umowy na okres próbny

Przed nowelizacją Kodeksu Pracy każda umowa na okres próbny mogła być zawierana na maksymalnie 3 miesiące. Wprowadzone zmiany wprowadzają w tej kwestii pewne ograniczenie.

Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:

  • 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
  • 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Umowa na okres 3 miesięcy może być zawierana, jeśli strony zamierzają zawrzeć umowę na czas nieokreślony albo na minimum 12 miesięcy.

Wydłużenie umowy 

Istnieje możliwość jednokrotnego wydłużenia okresu, na który została zawarta umowa na okres próbny, nie więcej niż o 1 miesiąc, pod warunkiem że jest to uzasadnione rodzajem pracy.

Czy można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny?

Umowę o pracę na okres próbny można ponownie zawrzeć z tym samym pracownikiem, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

Okresy wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia zależy od czasu, na który umowa została zawarta. 

Art. 34. Kodeksu Pracy 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi: 

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Umowę może wypowiedzieć każda ze stron, czyli pracodawca i pracownik.