Karne

Proces wpadkowy – przedmiotowe rozszerzenie zarzutów oskarżenia 

W myśl art. 398 Kodeksu postępowania karnego możliwe jest przedmiotowe rozszerzenie zarzutów oskarżenia, czyli dodanie innego, nowego czynu nieobjętego wniesionym aktem oskarżenia.  Wówczas na tej samej rozprawie dochodzi do rozpoznania nowego zarzutu. Kiedy możliwe jest przedmiotowe rozszerzenie aktu oskarżenia? Przedmiotowe rozszerzenie aktu oskarżenia jest możliwe, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki: Jeżeli okoliczności popełnienia nowego […]

Kara porządkowa za nieusprawiedliwione  niestawiennictwo świadka 

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka (biegłego, tłumacza) w postępowaniu karnym może skutkować pewnymi konsekwencjami. Kary porządkowe  Kodeks postępowania karnego zawiera regulacje umożliwiające nałożenie kar porządkowych za nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka. Celem tych kar jest wymuszenie obowiązku procesowego.  Kara pieniężna Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo […]

Warunkowe zawieszenie wykonywania kary 

Istnieje możliwość warunkowego zawieszenia wykonywania kary.  Podstawy stosowania  Warunkowe zawieszenie wykonywania kary jest fakultatywne, a więc zależy od decyzji sądu. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności jeżeli: Sąd zawieszając wykonanie kary, bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Jeśli […]

Ujęcie obywatelskie

Jednym z rodzajów zatrzymania procesowego jest ujęcie obywatelskie. Zostało przewidziane przepisami kodeksu postępowania karnego w art. 243. Jego celem jest zapewnienie prawidłowego toku postępowania karnego. Można powiedzieć, że jest dokonywane w zastępstwie policji lub innego uprawnionego organu.  Czy zatrzymanie obywatelskie to obowiązek? Zatrzymanie obywatelskie nie stanowi obowiązku. Jest uprawnieniem. Kiedy można dokonać zatrzymania obywatelskiego? Ujęcie […]

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Kodeks karny wykonawczy zawiera regulację pozwalającą na orzeczenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Kiedy sąd udziela przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności? Sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary do czasu ustania przeszkody. W tym przypadku sąd musi udzielić przerwy. […]

Przestępstwo niealimentacji 

Niestety, niewypełnianie obowiązku płacenia alimentów nie stanowi rzadkiego zjawiska w Polsce.  W związku z powyższym Kodeks karny w art. 209 wprowadza przestępstwo niealimentacji. Przepis ten, ma na celu zabezpieczenie materialnych podstaw egzystencji dla osób najbliższych sprawcy, a także osób, których prawa w tym zakresie wynikają z orzeczenia sądowego lub ustawy. Kiedy uchylanie się od obowiązku […]

Warunkowe umorzenie postępowania 

Warunkowe umorzenie postępowania to środek probacyjny, który opiera się na zaniechaniu skazania i wymierzenia kary sprawcy winnemu popełnienia przestępstwa. W rezultacie sprawca, który jednorazowo dopuścił się złamania prawa, pozostaje osoba niekaraną. Kto dokonuje warunkowego umorzenia postępowania? Warunkowe umorzenie postępowania należy do kompetencji sądu orzekającego w sprawie. Takie orzeczenie jest fakultatywne – sąd może orzec, ale […]

Postępowanie przyspieszone w procesie karnym

Postępowanie przyspieszone to jedno z postępowań szczególnych.  Przesłanki  Sprawa może zostać rozpoznana w postępowaniu przyspieszonym, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki: Nie jest wymagane zachodzenie obawy ucieczki, ukrywania się, zatarcia śladów przestępstwa czy też niemożność ustalenia tożsamości sprawcy.  Możliwe są sytuacje, w których mimo braku przymusowego doprowadzenia sprawcy do sądu sprawa i tak może się […]

Wywiad środowiskowy w procesie karnym

Wywiad środowiskowy stanowi istotne źródło informacji o oskarżonym.  Zarządzenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego  Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w stosunku do oskarżonego zarządza sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator. Czyni to w razie potrzeby, a w szczególności gdy niezbędne jest ustalenie danych co do właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia oskarżonego. Kto przeprowadza wywiad środowiskowy? Przeprowadza […]

Skrócenie czasu trwania środków karnych, w tym zakazu prowadzenia pojazdów 

Zakaz prowadzenia pojazdów to jeden ze środków karnych, które mogą zostać orzeczone przez sąd. W dzisiejszych czasach samochód stanowi wygodny środek transportu, który usprawnia nam życie. Tak więc, bez wątpienia każdemu skazanemu, wobec którego orzeczono taki zakaz będzie zależeć na uzyskaniu uprawnień. Czy ustawa daje nam możliwość skrócenia czasu trwania środków karnych? Art. 84 Kodeksu […]