Karne

Konfiskata pojazdu za jazdę po alkoholu

Jak wiadomo wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu, więc nasz ustawodawca zaostrzył kary przewidziane dla nietrzeźwych kierowców. Nowe przepisy 14 marca 2024 roku weszły w życie przepisy ustawy z 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. […]

Przestępstwo a wykroczenie

Zgodnie z polskim prawem karnym czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. Czyny zabronione dzielimy na przestępstwa i wykroczenia. Czym się różnią? Definicje Przestępstwo to czyn człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Przestępstwa dzielimy na zbrodnie i […]

Odpowiedzialność karna nieletnich

Wiek sprawcy stanowi jedną z przesłanek odpowiedzialności karnej. Oczywistym jest, że dokonywanie racjonalnej oceny swoich zachowań powiązane jest z dojrzałością. Jakie są wobec tego granice wiekowe odpowiedzialności karnej? Definicje  Zacznijmy od definicji, które nieco nam rozjaśnią. Nieletni to na gruncie prawa karnego osoba, która nie ukończyła 17 roku życia. Co do zasady taka osoba nie […]

Brak OC jako nowy typ przestępstwa 

Od 1 października istnieje nowy typ przestępstwa powiązany z polisą OC. Kara za brak OC Polisa OC powinna być aktualna, między poszczególnymi polisami musi występować ciągłość. Jeśli brak ważnej polisy zostanie wykryty podczas kontroli drogowej, kierowca straci dowód rejestracyjny pojazdu, a jego pojazd zostanie wycofany z ruchu. Będzie musiał wezwać lawetę. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może […]

Proces wpadkowy – przedmiotowe rozszerzenie zarzutów oskarżenia 

W myśl art. 398 Kodeksu postępowania karnego możliwe jest przedmiotowe rozszerzenie zarzutów oskarżenia, czyli dodanie innego, nowego czynu nieobjętego wniesionym aktem oskarżenia.  Wówczas na tej samej rozprawie dochodzi do rozpoznania nowego zarzutu. Kiedy możliwe jest przedmiotowe rozszerzenie aktu oskarżenia? Przedmiotowe rozszerzenie aktu oskarżenia jest możliwe, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki: Jeżeli okoliczności popełnienia nowego […]

Kara porządkowa za nieusprawiedliwione  niestawiennictwo świadka 

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka (biegłego, tłumacza) w postępowaniu karnym może skutkować pewnymi konsekwencjami. Kary porządkowe  Kodeks postępowania karnego zawiera regulacje umożliwiające nałożenie kar porządkowych za nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka. Celem tych kar jest wymuszenie obowiązku procesowego.  Kara pieniężna Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo […]

Warunkowe zawieszenie wykonywania kary 

Istnieje możliwość warunkowego zawieszenia wykonywania kary.  Podstawy stosowania  Warunkowe zawieszenie wykonywania kary jest fakultatywne, a więc zależy od decyzji sądu. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności jeżeli: Sąd zawieszając wykonanie kary, bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Jeśli […]

Ujęcie obywatelskie

Jednym z rodzajów zatrzymania procesowego jest ujęcie obywatelskie. Zostało przewidziane przepisami kodeksu postępowania karnego w art. 243. Jego celem jest zapewnienie prawidłowego toku postępowania karnego. Można powiedzieć, że jest dokonywane w zastępstwie policji lub innego uprawnionego organu.  Czy zatrzymanie obywatelskie to obowiązek? Zatrzymanie obywatelskie nie stanowi obowiązku. Jest uprawnieniem. Kiedy można dokonać zatrzymania obywatelskiego? Ujęcie […]

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Kodeks karny wykonawczy zawiera regulację pozwalającą na orzeczenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Kiedy sąd udziela przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności? Sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary do czasu ustania przeszkody. W tym przypadku sąd musi udzielić przerwy. […]

Przestępstwo niealimentacji 

Niestety, niewypełnianie obowiązku płacenia alimentów nie stanowi rzadkiego zjawiska w Polsce.  W związku z powyższym Kodeks karny w art. 209 wprowadza przestępstwo niealimentacji. Przepis ten, ma na celu zabezpieczenie materialnych podstaw egzystencji dla osób najbliższych sprawcy, a także osób, których prawa w tym zakresie wynikają z orzeczenia sądowego lub ustawy. Kiedy uchylanie się od obowiązku […]