Blog

Ujęcie obywatelskie

Jednym z rodzajów zatrzymania procesowego jest ujęcie obywatelskie. Zostało przewidziane przepisami kodeksu postępowania karnego w art. 243. Jego celem jest zapewnienie prawidłowego toku postępowania karnego. Można powiedzieć, że jest dokonywane w zastępstwie policji lub innego uprawnionego organu.  Czy zatrzymanie obywatelskie to obowiązek? Zatrzymanie obywatelskie nie stanowi obowiązku. Jest uprawnieniem. Kiedy można dokonać zatrzymania obywatelskiego? Ujęcie […]

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Kodeks karny wykonawczy zawiera regulację pozwalającą na orzeczenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Kiedy sąd udziela przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności? Sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary do czasu ustania przeszkody. W tym przypadku sąd musi udzielić przerwy. […]

Przestępstwo niealimentacji 

Niestety, niewypełnianie obowiązku płacenia alimentów nie stanowi rzadkiego zjawiska w Polsce.  W związku z powyższym Kodeks karny w art. 209 wprowadza przestępstwo niealimentacji. Przepis ten, ma na celu zabezpieczenie materialnych podstaw egzystencji dla osób najbliższych sprawcy, a także osób, których prawa w tym zakresie wynikają z orzeczenia sądowego lub ustawy. Kiedy uchylanie się od obowiązku […]

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

O nazwisku noszonym przez małżonków, decydują oświadczenia złożone przed kierownikiem USC.  Art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego reguluje możliwość powrotu do nazwiska, które małżonkowie nosili przed zawarciem małżeństwa.  Oświadczenie o powrocie do nazwiska  Oświadczenie o powrocie do nazwiska po rozwodzie można złożyć wyłącznie przed kierownikiem USC lub konsulem, w terminie 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia […]

Warunkowe umorzenie postępowania 

Warunkowe umorzenie postępowania to środek probacyjny, który opiera się na zaniechaniu skazania i wymierzenia kary sprawcy winnemu popełnienia przestępstwa. W rezultacie sprawca, który jednorazowo dopuścił się złamania prawa, pozostaje osoba niekaraną. Kto dokonuje warunkowego umorzenia postępowania? Warunkowe umorzenie postępowania należy do kompetencji sądu orzekającego w sprawie. Takie orzeczenie jest fakultatywne – sąd może orzec, ale […]

Umowa na okres próbny 

Umowa na okres próbny zawierana jest w celu wzajemnego poznania się stron. Pozwala pracodawcy na sprawdzenie kompetencji pracownika. Z kolei pracownik może w ten sposób zaznajomić się ze strukturą zakładu pracy, przydzielonymi zadaniami, a także ze środowiskiem pracy. Stanowi umowę fakultatywną, a więc jej zawarcie uzależnione jest od woli stron. Może poprzedzać każdy inny rodzaj […]

Postępowanie przyspieszone w procesie karnym

Postępowanie przyspieszone to jedno z postępowań szczególnych.  Przesłanki  Sprawa może zostać rozpoznana w postępowaniu przyspieszonym, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki: Nie jest wymagane zachodzenie obawy ucieczki, ukrywania się, zatarcia śladów przestępstwa czy też niemożność ustalenia tożsamości sprawcy.  Możliwe są sytuacje, w których mimo braku przymusowego doprowadzenia sprawcy do sądu sprawa i tak może się […]

Zmiana imienia lub nazwiska

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska zawiera regulacje dotyczące procedury zmiany imienia lub nazwiska. Kiedy można zmienić imię lub nazwisko? Ustawa wskazuje, że zmiany imienia lub nazwiska można dokonać tylko z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: Cudzoziemiec, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, może dokonać zmiany […]

Wywiad środowiskowy w procesie karnym

Wywiad środowiskowy stanowi istotne źródło informacji o oskarżonym.  Zarządzenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego  Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w stosunku do oskarżonego zarządza sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator. Czyni to w razie potrzeby, a w szczególności gdy niezbędne jest ustalenie danych co do właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia oskarżonego. Kto przeprowadza wywiad środowiskowy? Przeprowadza […]

Badania OZSS

Badania OZSS dotyczą głównie spraw, w których brakuje porozumienia w kwestii władzy rodzicielskiej wykonywanej przez rodziców wychowujących wspólnie małoletnie dzieci.  Co to jest OZSS? OZSS, czyli Opiniodawcze Zespoły Specjalistów Sądowych, które działają w sądach okręgowych.  Sporządzają na zlecenie sądu lub prokuratora, opinie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań […]