Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata. Art. 83 Kodeksu karnego umożliwia skrócenie okresu wykonywania tej kary.

Przesłanki skrócenia kary ograniczenia wolności 

Stosowanie instytucji skrócenia kary ograniczenia wolności jest fakultatywne, a więc sąd po spełnieniu określonych przesłanek może zwolnić skazanego z reszty kary, uznając ją za wykonaną.

Przesłanki, które muszą być spełnione łącznie:

  • odbycie przynajmniej połowy orzeczonej kary;
  • przestrzeganie porządku prawnego (stosowanie się do powszechnie obowiązujących regulacji prawnych);
  • wykonanie nałożonych obowiązków, orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku (nie ma znaczenia czy skazany uchylał się od wykonania orzeczony obowiązków i środków, jeżeli koniec końców zostały wykonane).

Moment rozpoczęcia odbywa kary ograniczenia wolności 

Jest to istotna kwestia dla pierwszej z wyżej wymienionych przesłanek – odbycia przynajmniej połowy orzeczonej kary.

Zgodnie z art. 57 Kodeksu karnego wykonawczego rozpoczęcie wykonywania kary w formie pracy na cele społeczne następuje w dniu, w którym skazany przystąpił do wykonywania wskazanej pracy, a rozpoczęcie odbywania kary w formie potrąceń części wynagrodzenia za pracę następuje w pierwszym dniu okresu, w którym dokonuje się takiego potrącenia.

Zwolnienie skazanego z reszty kary do wykonania

O zwolnieniu z reszty kary orzeka sąd wykonujący karę, na wniosek skazanego, jego obrońcy lub zawodowego kuratora sądowego.