Tags

Skrócenie kary ograniczenia wolności 

Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata. Art. 83 Kodeksu karnego umożliwia skrócenie okresu wykonywania tej kary. Przesłanki skrócenia kary ograniczenia wolności  Stosowanie instytucji skrócenia kary ograniczenia wolności jest fakultatywne, a więc sąd po spełnieniu określonych przesłanek może zwolnić skazanego z reszty kary, uznając ją za wykonaną. Przesłanki, które muszą być spełnione […]

Kara łączna

Każdy sprawca powinien otrzymać adekwatną karę do popełnionego czynu zabronionego. Nasuwa się więc pytanie, co w sytuacji gdy popełnił tych przestępstw więcej? Wykorzystywana jest wówczas instytucja kary łącznej.  Zasady łączenia kar Wyróżniamy następujące zasady łączenia kar: Zasada asperacji – kara jest wymierzana w granicach od najwyższej z kar jednostkowych do ich sumy; Zasada absorpcji – […]