Zakaz prowadzenia pojazdów to jeden ze środków karnych, które mogą zostać orzeczone przez sąd. W dzisiejszych czasach samochód stanowi wygodny środek transportu, który usprawnia nam życie. Tak więc, bez wątpienia każdemu skazanemu, wobec którego orzeczono taki zakaz będzie zależeć na uzyskaniu uprawnień.

Czy ustawa daje nam możliwość skrócenia czasu trwania środków karnych?

Art. 84 Kodeksu karnego dopuszcza skróceniu okresu wykonywania następujących środków karnych:

  • pozbawienia praw publicznych; 
  • zakazu wstępu do ośrodków gier i udziału w grach hazardowych; 
  • zakazu wstępu na imprezę masową;
  • zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
  • nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;
  • zakazu wykonywania określonego zawodu, zajmowania określonego stanowiska lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
  • zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
  • zakazu prowadzenia pojazdów.

§ 3 wyżej wspomnianego artykułu daje również możliwość skrócenia obowiązku stawiennictwa w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem, w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania skazanego, komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji i obowiązku stawiennictwa skazanego, w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem, w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania skazanego, komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji.

Kiedy przepis nie znajduje zastosowania?

Uznanie środka karnego za wykonany nie jest możliwe w odniesieniu do zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, w sytuacji gdy zakazy zostały orzeczone w razie skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego oraz w razie skazania na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego.

Zakaz prowadzenia pojazdów nie może być skrócony, jeżeli sprawca popełnił przestępstwo przeciwko komunikacji w stanie nietrzeźwości lub odurzenia albo zbiegł z miejsca przestępstwa.

Przesłanki skrócenia czasu trwania środka karnego

Przesłanki uznania środka karnego za wykonany: 

  • upływ połowy okresu, na który orzeczono środek, przy czym okres ten nie może być krótszy niż jeden rok;
  • przestrzeganie w tym czasie przez skazanego porządku prawnego (skazany powinien powstrzymać się od jakichkolwiek naruszeń prawa).

W przypadku skrócenia okresu obowiązku stawiennictwa z art. 84 § 3 Kodeksu karnego przestrzeganie porządku prawnego nie stanowi przesłanki zwolnienia z orzeczone obowiązku. Zamiast tego wymogiem jest zachowanie skazanego, które wskazuje, że dalsze stosowanie obowiązku nie jest niezbędne do spełnienia celów środka karnego.

Co ze środkami karnymi orzeczonymi dożywotnio?

Jeśli środek karny orzeczono dożywotnio, sąd może uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego i nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które orzeczono środek karny, a środek karny był w stosunku do skazanego wykonywany przynajmniej przez 15 lat.