Kodeks karny wykonawczy zawiera regulację pozwalającą na orzeczenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Kiedy sąd udziela przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności?

Sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary do czasu ustania przeszkody. W tym przypadku sąd musi udzielić przerwy.

Kiedy sąd może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności?

Sąd może także udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Mowa tutaj o przerwie o charakterze fakultatywnym, a więc sąd może, ale nie musi jej udzielać. 

Taka przerwa może trwać najdłużej rok. Sąd może udzielić przerwy od razu na okres jednego roku, ale może również kilkakrotnie orzekać o przerwie na okresy krótsze, których suma nie przekroczy roku.

Kiedy sąd nie udzieli przerwy?

Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności nie jest możliwe przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy (np. pożar domu skazanego). 

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności może złożyć skazany, jego obrońca, sądowy kurator zawodowy oraz dyrektor zakładu karnego.

Gdzie składamy wniosek?

Wniosek o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności składamy do sądu penitencjarnego właściwego miejscowo ze względu na położenie jednostki penitencjarnej, w której przebywa skazany.

Opłata za wniosek 

Opłata pobierana od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności wynosi 60 zł. Uiszcza się ją wraz ze złożeniem wniosku lub prośby.

Zażalenie 

Na postanowienie w przedmiocie przerwy przysługuje zażalenie. 

Należy je wnieść w terminie 7 dni.

Odwołanie przerwy w wykonaniu kary

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności może zostać odwołana z jednego z następujących powodów:

  1. ustanie przyczyny, dla której nastąpiło odroczenie lub przerwa;
  2. niewykorzystywanie przez skazanego przerwy dla celu, dla którego została ona udzielona;
  3. rażące naruszenie przez skazanego porządku prawnego w okresie przerwy;
  4. niewykonywania obowiązków określonych w art. 151 § 4 k.k.w.

Postanowienie o odwołaniu przerwy wydaje sąd penitencjarny, który jej udzielił.

Właściwy sąd odwołuje przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli okoliczności wypunktowane powyżej, zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.

Jeśli w czasie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności skazany został tymczasowo aresztowany, kara pozbawienia wolności, której odbywanie zostało przerwane, podlega wykonaniu z mocy prawa.