Tags

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Ubezwłasnowolnienie częściowe ma charakter fakultatywny.  Sąd, biorąc pod uwagę całokształt sytuacji życiowej i rodzinnej osoby mającej ograniczoną zdolność do prowadzenia zwykłych spraw, ocenia, czy ubezwłasnowolnienie częściowe jest celowe.  Instytucja ta ma na celu ochronę interesu osobistego lub majątkowego osoby fizycznej oraz interesu jej otoczenia (postanowienie SN z 15.05.1969 r., I CR 132/68, OSNPG 1968/10, poz. […]

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Ubezwłasnowolnienie to częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych, czyli do kształtowania swojej sytuacji prawnej poprzez zawieranie umów, składanie prawnie wiążących oświadczeń woli, zaciąganie zobowiązań czy rozporządzanie majątkiem.  Instytucja ta służy interesowi osoby ubezwłasnowolnionej. Następuje w formie orzeczenia sądowego.  Przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego Do ubezwłasnowolnienia całkowitego osoby w wieku powyżej lat trzynastu (podstawowa […]