Tags

Postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia

Na blogu można znaleźć wpisy dotyczące ubezwłasnowolnienia częściowego oraz całkowitego. Przyszła więc pora na omówienie postępowania w przedmiocie ubezwłasnowolnienia. Postępowanie o ubezwłasnowolnienie regulują przepisy art. 544 do 5601 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.) Tryb postępowania  Tryby postępowania w obu rodzajach ubezwłasnowolnienia […]

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Ubezwłasnowolnienie to częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych, czyli do kształtowania swojej sytuacji prawnej poprzez zawieranie umów, składanie prawnie wiążących oświadczeń woli, zaciąganie zobowiązań czy rozporządzanie majątkiem.  Instytucja ta służy interesowi osoby ubezwłasnowolnionej. Następuje w formie orzeczenia sądowego.  Przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego Do ubezwłasnowolnienia całkowitego osoby w wieku powyżej lat trzynastu (podstawowa […]