Tags

Detencja psychiatryczna, terapia i inne środki zabezpieczające

Środki zabezpieczające  Środki zabezpieczające mają na celu zabezpieczenie społeczeństwa przed osobami naruszającymi normy prawnokarne. Wymienić można następujące środki zabezpieczające:  elektroniczną kontrolę miejsca pobytu; terapię;  terapię uzależnień;  pobyt w zakładzie psychiatrycznym.  Tytułem środka zabezpieczajacego można także orzec różne zakazy i nakazy np. zakaz wykonywania określonego zawodu, zakaz zbliżania się do określonych osób czy nakaz okresowego opuszczenia lokalu […]