Dzisiaj, 20. marca 2020 r. Premier RP Mateusz Morawiecki oraz Minister Zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili stan epidemii w Polsce. Co to oznacza i czego możemy się spodziewać w świetle obowiązującej ustawy z dnia 05. grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi?

Ogłoszenie stanu epidemii na terenie całego kraju przewiduje pewne ograniczenia, obowiązki i nakazy, które zostaną wydane w drodze rozporządzenia i mogą obejmować:

 1. czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się;
 2. czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych;
 3. czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy;
 4. zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności;
 5. obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów;
 6. nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi;
 7. obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych;
 8. czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
 9. czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
 10. obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
 11. obowiązek poddania się kwarantannie;
 12. miejsce kwarantanny;
 13. zakaz opuszczania miejsca kwarantanny;
 14. czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
 15. nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
 16. nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
 17. zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
 18. nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

Odejście od przepisów o zamówieniach publicznych.

Istotnym elementem wprowadzenia stanu epidemii są pewne uproszczenia w działaniu i odejście od obowiązujących zasad. Przede wszystkim do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają

 1. osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
 2. kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie dzieci do lat 18;
 3. osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 4. inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;
 5. osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.

Pracownikom podmiotów leczniczych oraz innym osobom podejmującym na zasadach określonych w niniejszej ustawie działania w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu.

Lubliniec, 20.03.2020 r.

adwokat Łukasz Mikulski