Dowód z opinii biegłego, jako jeden ze środków dowodowych częstokroć ma niebagatelne znaczenie dla wyniku postępowania sądowego.

 Zgodnie z art. 278 Kodeksu postępowania cywilnego sąd może dopuścić dowód z opinii biegłego, jeżeli rozpoznanie sprawy wymaga wiadomości specjalnych, czyli mówiąc prościej opinii eksperta, która wykracza poza wiedzę przeciętnie wykształconego człowieka np. z dziedziny ortopedii, neurologii czy psychiatrii.

Biegłego wyznacza sąd z listy biegłych sądowych lub spoza listy spośród osób bezstronnych z odpowiednimi kwalifikacjami.

Co i jak ustala biegły lekarz?

Biegły tworzy opinię w oparciu o zlecenie sądu oraz przewidziane w ustawie kompetencje. Nie powinien poruszać kwestii należących do kompetencji sądu, czyli m. in. stanu prawnego, stanu faktycznego czy oceny materiału dowodowego.

W swojej opinii uwzględnia zgromadzony materiał sprawy.

W związku z tym, że opinia tworzona jest przez fachowca posiadającego wiedzę specjalną musi być zrozumiała dla osób, które takowej wiedzy nie posiadają. Powinna być jasna, spójna i logiczna. 

Przykładowe zagadnienia ustalane w opinii biegłego:

  • jakich urazów doznał powód wskutek zdarzenia;
  • jakie dolegliwości zdrowotne zostały spowodowane u powoda na wskutek urazów, jakie było ich nasilenie i wpływ na funkcje życiowe i aktywność powoda, przez jaki czas dolegliwości utrzymywały się bądź będę się nadal utrzymywać;
  • jaki jest obecny stan psychiczny powoda; 
  • w jakim wymiarze powód na skutek wypadku wymagał opieki osoby trzeciej oraz jaki jest koszt opieki pielęgniarskiej w takim zakresie;
  • wpływ doznanych obrażeń na zdolność do pracy powoda;
  • zasadność prowadzonego leczenia powypadkowego i poniesionych z tego tytułu kosztów;
  • czy dla oceny następstw zdrowotnych zdarzenia wskazane jest przeprowadzenie dowodów z opinii biegłych sądowych innych specjalizacji.

Kto płaci za opinię?

Zaliczkę na sporządzenie opinii przez biegłego w kwocie ustalonej przez sąd wpłaca strona domagająca się jej przeprowadzenia.

Zastrzeżenia 

Strona, która nie zgadza się z opinią, składa zastrzeżenia do opinii. Konieczne jest ich uzasadnienie np. poprzez wskazanie elementów niejasnych czy sprzecznych z materiałem dowodowym czy też zakwestionowanie metody badań.

W konsekwencji zgłoszenia zastrzeżeń sąd może zobowiązać biegłego do złożenia opinii uzupełniającej, do złożenia wyjaśnień bądź też powołać innych biegłych.