Istnieje pojęcie nieświadomej nietrzeźwości, czyli stanu, w którym osoba czuje się w pełni trzeźwa, pomimo że stężenie alkoholu w jej organizmie przekracza określone w prawie limity dopuszczające prowadzenie pojazdów. Niestety to właśnie nieświadoma nietrzeźwość jest częstą przyczyną jazdy po alkoholu.

Czyn przepołowiony

Czyn przepołowiony oznacza, że w zależności od danej wartości coś jest albo przestępstwem, albo wykroczeniem. Jazda po alkoholu jest właśnie doskonałym przykładem tzw. bitypu. Już tłumaczę o co chodzi…

Jeżeli prowadzimy pojazd mechaniczny i w 1 dm3 wydychanego powietrza mamy więcej niż 0,25 mg zawartości alkoholu to popełniamy przestępstwo. Tak samo jest, jeżeli zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu Najwyższego, który stwierdził, że przepis art. 115 § 16 KK definiując pojęcie stanu nietrzeźwości, przyjmuje tylko dwa alternatywne kryteria tego stanu, tj. zawartość alkoholu we krwi oraz zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Nie oznacza to jednak, że pierwsze z nich jest aktualne wyłącznie przy przeprowadzaniu badania krwi. Jak bowiem zasadnie podnosi się w piśmiennictwie, badanie wydychanego powietrza jest jednocześnie pośrednią analizą krwi przepływającej przez pęcherzyki płucne, czyli zawartości alkoholu także we krwi (Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 14 listopada 2013 r. V KK 137/13).

Wykroczeniem jest z kolei prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu, który zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  1. stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  2. obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Janusz jechał samochodem o godzinie 8 rano. Podczas kontroli w wydychanym powietrzu miał 0,27 mg. Czyli miał 0,54 promila we krwi (0,27 x 2). A zatem Janusz może być podejrzany o przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego.

Natomiast, jeżeli w wydychanym powietrzu mamy mniej niż 0,1 mg na 1 dm3 to jesteśmy trzeźwi 🙂

Jazda po alkoholu konsekwencje

W zależności od tego, czy czyn jest przestępstwem, czy wykroczeniem należy liczyć się z różną odpowiedzialnością.

W myśl art. 178a § 1 Kodeksu karnego:

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W myśl art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń:

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

Obrona w sprawie karnej – kiedy wybrać się do adwokata?

Moja odpowiedź będzie jednoznaczna: bezwzględnie, jak najszybciej należy skorzystać z pomocy adwokata. Ustanowiony obrońca w sprawie karnej może brać udział w przesłuchaniu podejrzanego, składać wnioski dowodowe i wnosić zastrzeżenia do przeprowadzonych opinii biegłych. W niektórych wypadkach możliwe jest również zakończenie postępowania w sposób odmienny od klasycznego, tj. poprzez warunkowe umorzenie postępowania karnego, albo poddanie się karze.

17.11.2019 r., adwokat Łukasz Mikulski

Tel. 531-926-926

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Mikulskiego świadczy usługi m.in. w zakresie prawa karnego (obrona podejrzanych i oskarżonych oraz inne).