Często po rozwodzie ojciec dzieci przestaje płacić alimenty na dzieci. Czasami płaci nieregularnie twierdząc, że przecież płaci. Innym razem płaci alimenty w niepełnej wysokości.

Do trzech razy sztuka.

Kiedy zobowiązany do alimentacji uchyli się od zapłaty alimentów 3 razy wypełnia znamiona czynu zabronionego, czyli popełnia przestępstwo.

UWAGA!

Nie muszą to być trzy miesiące z rzędu. Może być tak, że ojciec dzieci nie zapłaci alimentów np. w styczniu, czerwcu i lipcu.

Płacenie alimentów w mniejszej wysokości niż orzeczone.

Niektórzy płacą alimenty w niepełnej wysokości. Pozornie zatem nie uchylają się od obowiązku alimentacyjnego – przecież płacą regularnie. Znamiona przestępstwa niealimentacji zostaną wypełnione jednak, jeżeli zaległość stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych.

Przykład:

Jan W. ma syna Kacpra, na którego zobowiązał się w wyniku ugody sądowej płacić alimenty w wysokości 1.000 zł miesięcznie. Matka Kacpra odnotowała następujące przelewy:

Styczeń – 1.000 zł

Luty – 500 zł

Marzec – 500 zł

Kwiecień – 1.000 zł

Maj – 1.000 zł

Czerwiec – 500 zł

Lipiec – 1.000 zł

Sierpień – 1.000 zł

Wrzesień – 500 zł

Październik – 500 zł

Listopad – 500 zł

Grudzień – 1.000 zł

Jak łatwo zauważyć Jan W. wykonuje obowiązek alimentacyjny i pozornie nie uchyla się od niego. Natomiast w lutym, marcu, czerwcu, wrześniu, październiku i listopadzie pozwolił sobie zapłacić po 500 zł zamiast 1.000 zł a zatem zaległość wynosi 3.000 zł (6 miesięcy x 500 zł). 3.000 zł stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych a zatem Jan W. może odpowiedzieć za popełnienie czynu zabronionego z art. 209 § 1 Kodeksu karnego

Podstawa prawa.

art. 209 § 1 Kodeksu karnego 

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Problem czasu popełnienia przestępstwa.

Wobec zmian w Kodeksie karnym istote jest ustalenie czasu popełnienia przestępstwa. Do dnia 31 maja 2017 r. ustawowym znamieniem czynu zabronionego była uporczywość niealimentacji. To ustawowe znamię jest zgodnie rozumiane w orzecznictwie sądowym i poglądach doktryny. Uporczywość łączy w sobie dwa elementy. Jeden z nich charakteryzuje postępowanie sprawcy polegające na szczególnym negatywnym nastawieniu psychicznym wyrażającym się w nieustępliwości, chęci postawienia na swoim. Drugi element, obiektywny, polega na trwaniu takiego stanu rzeczy przez dłuższy czas.

17.10.2019 r., adwokat Łukasz Mikulski

Tel. 531-926-926

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Mikulskiego świadczy usługi m.in. w zakresie prawa karnego (reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, obrona podejrzanych i oskarżonych oraz inne).