Wiele osób biorąc rozwód zastanawia się, co się stanie ze wspólnym kredytem, który został wzięty na zakup mieszkania, czy budowę domu, jeżeli jeden z małżonków żąda przyznania nieruchomości na własność? Niestety sprawa nie jest taka oczywista, jak się wydaje. Kształtująca się w ostatnim czasie linia orzecznicza, może być wręcz dla niektórych osób szokująca.

Otóż zgodnie z pojawiającą się w orzecznictwie oceną, iż podział majątku nie obejmuje długów – w każdej postaci – co oznacza, że sąd w zasadzie nie ustala ich istnienia i wysokości (wartości) ani nie orzeka o ich spłacie (np. postanowienia Sądu Najwyższego z 26 września 1968 r., sygn. akt III CRN 209/68, OSNCP 1969, nr 6, poz. 112, z 26 stycznia 1972 r., sygn. akt III CRN 477/71, OSPiKA 1972, nr 9, poz. 174, z 12 stycznia 1978 r., sygn. akt III CRN 333/77, niepublikowane, z 20 września 2000 r., sygn. akt I CKN 295/00, OSNC 2001, nr 2, poz. 32; uchwała Sądu Najwyższego z 28 marca 2019 r., sygn. akt III CZP 21/18) – przyjęto, że długów zaciągniętych przez oboje małżonków nie można rozliczać.

Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w Postanowieniu Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 lipca 2019 r., I CSK 713/17, formułując następującą tezę:

W razie podziału majątku wspólnego i przyznaniu jednemu z byłych małżonków nieruchomości obciążonej hipoteką, wartość tego składnika nie powinna uwzględniać wartości obciążenia. W przypadku podziału obejmującego hipotekowaną nieruchomość i jej przyznanie na własność jednemu z małżonków oboje uczestnicy pozostając stronami umowy kredytowej są w dalszym ciągu dłużnikami wierzyciela hipotecznego, który w dalszym ciągu w zakresie spłaty zaciągniętego przez nich kredytu może jej dochodzić od każdego z nich. Podział majątku wspólnego nie wpływa na status byłych małżonków jako dłużników. W razie dokonania spłaty przez jednego z nich może on dochodzić w przyszłości połowy wartości dokonanej spłaty w drodze regresu między dłużnikami solidarnymi na podstawie art. 376 KC. Przyszłe roszczenie regresowe nie podlega rozliczeniu na podstawie art. 618 § 1 KPC.

11.01.2020 r., adwokat Łukasz Mikulski

Tel. 531-926-926

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Mikulskiego świadczy usługi m.in. w zakresie prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem oraz inne).