Dość często rodzice decydują się na opiekę naprzemienną nad dzieckiem, czyli na sytuację w której dziecko przebywa np. dwa tygodnie u ojca i kolejne dwa tygodnie u matki. Problem pojawia się wówczas, gdy jedno z rodziców uważa, że wyłącznie jemu przysługuje prawo do pobierania 500+. 

Komu przysługuje 500+?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851; dalej: PomWychDzU) prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
  • matce,
  • ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Jeżeli dziecko jest wychowywane przez oboje rodziców i pozostaje z nimi we wspólnym gospodarstwie, świadczenie jest przyznawane jednemu z rodziców. Jeżeli natomiast dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, prawo do świadczenia wychowawczego przyznaje się temu z rodziców, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem (art. 22 PomWychDzU).

Jeżeli dziecko ma ustalone miejsce pobytu w każdorazowym miejscu zamieszkania matki, wówczas matka pobiera świadczenie 500+, pomimo faktu, że ojciec płaci alimenty.

Kto pobiera 500+ w przypadku opieki naprzemiennej?

Jeżeli dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu – prawo do świadczenia wychowawczego przyznaje się obojgu rodzicom w wysokości proporcjonalnej do czasu, w jakim sprawują opiekę nad dzieckiem.

Prawo do świadczenia wychowawczego przyznaje się tylko wtedy, gdy zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez każdego z rodziców sprawujących opiekę naprzemienną. Jeżeli wniosek złoży tylko jeden z rodziców sprawujących opiekę naprzemienną, prawo zostanie przyznane tylko jemu, ale w kwocie 250 zł.

Przykład:

Kasia i Tomek mają czteroletnią córkę Julię. Opieka nad Julią sprawowana jest naprzemiennie przez obojga rodziców. Julia mieszka dwa tygodnie z mamą i dwa tygodnie z tatą. Dlatego właśnie Kasia i Tomek otrzymają po 250 zł świadczenia 500+.

25.08.2020 r., adwokat Łukasz Mikulski

Tel. 531-926-926

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Mikulskiego świadczy usługi m.in. w zakresie prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem oraz inne)