Jak wiemy jazda po alkoholu jest czynem zabronionym, który należy do tzw. czynów przepołowionych. Jeżeli nie wiesz, co to znaczy koniecznie zapoznaj się z artykułem, który traktuje o tym, co grozi za jazdę po alkoholu

Jeżeli nie kwestionujesz tego, że jesteś winien, planujesz przyznać się do popełnienia czynu z art. 178a Kodeksu karnego i co najważniejsze stężenie alkoholu było bardzo duże, np. 1,5 promila alkoholu we krwi (ok. 0,73 alkoholu w wydychanym powietrzu), warto rozważyć dobrowolne poddanie się karze.

Dobrowolne poddanie się karze

Jazda po alkoholu należy do grupy przestępstw, które są bardzo proste dowodowo. Zwykle mamy trzy badania alkomatem, przy czym co ważne – nie tym samym alkomatem. Do tego w procesie zeznaje policjant, który dokonał kontroli. Oskarżony może złożyć wyjaśnienia i jeżeli nie ma innych wniosków dowodowych, to sprawę sąd może uznać za dostatecznie wyjaśnioną i wydać wyrok.

Dlatego, jeżeli sprawa jest oczywista warto rozważyć dobrowolne poddanie się karze i wynegocjować z prokuratorem karę, która będzie możliwie korzystna. Poddanie się karze z art. 335 Kodeksu postępowania karnego jest jednym ze sposobów tzw. konsensualnego zakończenia postępowania karnego, które po ustaleniu kary trafia do akceptacji sądu.

Tzw. samoukaranie jest instytucją o której mowa w art. 335 Kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że:

§ 1. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, czynności dowodowych dokonuje się jedynie w niezbędnym do tego zakresie. W każdym jednak wypadku, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, należy przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z udziałem biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 w stosunku do osoby podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu. Prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających również prawnie chronione interesy pokrzywdzonego. Uzgodnienie może obejmować także wydanie określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.

§ 1a. Do wniosku, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące aktu oskarżenia zawarte w rozdziale 40, z wyjątkiem art. 344a.

§ 2. Prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających też prawnie chronione interesy pokrzywdzonego, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy § 1 zdanie piąte i § 3 zdanie drugie. Do aktu oskarżenia nie stosuje się przepisów art. 333 § 1 i 2.§ 2a. Prokurator, uzgadniając z oskarżonym treść wniosku, o którym mowa w § 1 lub 2, poucza go o treści art. 447 § 5. O pouczeniu zamieszcza się adnotację w aktach sprawy.

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 1, powinien zawierać dane wskazane w art. 332 § 1. Uzasadnienie wniosku ogranicza się do wskazania dowodów świadczących o tym, że okoliczności popełnienia czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości oraz że cele postępowania zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia rozprawy. Przepisy art. 333 § 3 i art. 334 stosuje się odpowiednio. Stronom, obrońcom i pełnomocnikom przysługuje prawo do przejrzenia akt sprawy, o czym należy ich pouczyć.

§ 4. W wypadku gdy sąd, nie uwzględniając wniosku, o którym mowa w § 1, zwrócił sprawę prokuratorowi, ponowne wystąpienie z takim wnioskiem jest możliwe, jeżeli zwrot nastąpił z przyczyn wskazanych w art. 343 § 1, 2 lub 3. Zwrot sprawy nie stoi też na przeszkodzie wystąpieniu następnie z wnioskiem, o którym mowa w § 2.

02.10.2020 r., adwokat Łukasz Mikulski

Tel. 531-926-926

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Mikulskiego świadczy usługi m.in. w zakresie prawa karnego (obrona podejrzanych i oskarżonych, reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych oraz inne).