W sprawie rozwodowej ojciec dzieci często podnosi argument, że alimenty powinny być niskie, bo przecież matka dzieci ma 500+. Jest to wprawdzie logiczne, ale czy jest tak w rzeczywistości?

Odpowiedź jest prosta art. 135 § 3 pkt 3 KRO stanowi, że na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają świadczenia wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

Odpowiedź jest zatem jednoznaczna – 500+ nie wpływa na wysokość alimentów.

Poza tym świadczenie to ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu życia dzieci ponad to, co zapewniają im rodzice. Wsparcie zaś ze strony państwa nie zwalnia rodziców od łożenia przez nich na utrzymanie własnych dzieci stosownie do posiadanych możliwości zarobkowych.

Co nie wpływa na wysokość alimentów?

Niewiele osób wie, że niektóre pobierane świadczenia nie mają wpływu na wysokość alimentów zasądzanych na rzecz małoletnie dziecko stron. W myśl art. 135 § 3 KRO:

Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:
 
  1. świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670, 730, 1802 i 1818), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;
  2. świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  3. świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.14));
  4. świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.15));
  5. rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303).

23.12.2019 r., adwokat Łukasz Mikulski

Tel. 531-926-926

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Mikulskiego świadczy usługi m.in. w zakresie prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem oraz inne).