Nie wykonywanie albo niewłaściwie wykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem rodzi nie tylko frustrację po stronie rodzica, który domaga się kontaktów ze swoim dzieckiem, ale również i odpowiedzialność osoby pod pieczą, której dziecko zostaje.

Warto przytoczyć orzeczenie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 09 czerwca 2016 r., (sygn. akt VI Nsm 50/16), który wskazał, że kontakt dziecka z ojcem jest ważny dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka i matka nie powinna dyskredytować roli ojca w życiu dziecka, ani akceptować niechęci dziecka do drugiego z rodziców.   

W celu przymuszenia rodzica, który utrudnia albo uniemożliwia kontakty drugiemu rodzicowi z dzieckiem ustawodawca wprowadził możliwość wydania postanowienia przez Sąd Rodzinny nakazu zapłaty za każde naruszenie obowiązku kontaktu z małoletnim dzieckiem.

Dwa etapy postępowania.

W pierwszej kolejności należy uzyskać postanowienie o zagrożeniu nakazem zapłaty na rzecz wnioskodawcy określonej kwoty za każde naruszenie obowiązku wynikającego z wykonalnego postanowienia sądu.

Po uprawomocnieniu się orzeczenia i dalszym naruszaniu możliwości kontaktu z małoletnim możemy wnieść wniosek o nakazanie zapłaty określonej sumy pieniężnej

Przykład:

Sąd wydał postanowienie w którym zagroził nakazem Katarzynie W. zapłaty na rzecz wnioskodawcy Andrzeja W. kwoty 500 zł za każde naruszenie obowiązku kontaktów z małoletnim Kacprem W.

Pomimo prawomocnego postanowienia Katarzyna W. w dalszym ciągu uniemożliwiała kontakt Andrzeja W. z synem Kacprem W. i nie dopuściła do kontaktu dziecka z ojcem w czterech przysługujących ojcu terminach. Andrzej W. wniósł wniosek o nakazanie zapłaty sumy 2.000 zł (500 zł x 4 dni kontaktu).

 

10.10.2019 r., adwokat Łukasz Mikulski

Tel. 531-926-926

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Mikulskiego świadczy usługi m.in. w zakresie prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem oraz inne).