Czasami “na zawsze” trwa krócej, niż mogłoby nam się wydawać. Niekiedy okazuje się, że nasza miłość z dzieciństwa lub od pierwszego wejrzenia po założeniu obrączki ślubnej nie jest taka sama, jak na początku. 

Często w relacjach międzyludzkich dochodzi do pewnych kontrowersji, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, co niesie za sobą wielokierunkowe skutki. Kłótnie małżeńskie są sprawą powszechną lecz, gdy pewne granice zostają przekroczone, wiele osób decyduje się na rozwód. W takich wypadkach często dochodzi do obowiązku alimentacyjnego względem jednego z małżonków. 

Alimenty na żonę 

Alimenty na małżonka są powszechną rzeczą w małżeństwie, ponieważ każdy z nich jest obowiązany według swoich sił oraz możliwości majątkowych i zarobkowych przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb swojej rodziny oraz drugiego małżonka. Natomiast istnieje jeszcze drugi wariant tej odsłony, ponieważ takie alimenty możliwe są również na byłego partnera!  Sprawy cywilne Częstochowa również nie odbiegają od tej praktyki. 

Mnóstwo czynników wpływa na uwzględnienie powództwa w sprawach o alimenty między byłymi małżonkami. Mogą być ustanowione w momencie, gdy małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód z orzeczeniem winy jednego z nich lub gdy takie orzeczenie nie zapadło.

Rozwód z orzeczeniem o winie 

Jeżeli tylko jeden z małżonków został uznany za winnego rozkładu wspólnego pożycia małżeńskiego, to sytuacja alimentacyjna wygląda inaczej. Zazwyczaj, orzeczenie o wyłącznej winie męża pociąga za sobą większe koszta alimentacyjne na żonę, aniżeli odwrotnie. 

Alimenty na byłego małżonka mogą zapaść wtedy, gdy sąd uzna, na żądanie niewinnego z nich, że rozwód znacząco źle wpłynie na jego sytuację materialną i majątkową. Pierwszy przypadek przyznania takich alimentów na byłego małżonka może zapaść właśnie wtedy, gdy były partner poprzez rozwiązanie pożycia małżeńskiego znalazł się w niedostatku, a drugi – właśnie wtedy, gdy zostanie orzeczona wina rozpadu pożycia małżeńskiego wyłącznie przez jednego z małżonków. 

Rozwód z winy męża 

Byłej żonie przysługują alimenty, gdy po rozwodzie znalazła się ona w stanie niedostatku.

Według orzecznictwa Sądu Najwyższego, pojęcie niedostatku w takiej sytuacji jest wtedy, gdy były małżonek na skutek rozwodu nie potrafią własnymi staraniami zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb, nie posiada też dochodów z własnego majątku, ani pobocznych środków wynagrodzenia w postaci pracy, emerytury czy też renty. 

Natomiast, powyższa przesłanka niedostatku nie musi być wcale spełniona przy rozpadzie pożycia małżeńskiego z winy wyłącznie jednego z małżonków! W przypadku sytuacji, gdy przykładowo były mąż dopuścił się zdrady, żona może żądać ustanowienia jej odpowiednich alimentów. Oznacza to, że nie musi znajdować się w niedostatku, a jedyni udowodnić, że istotnie pogorszyło to jej sytuację materialną, co jest zazwyczaj naturalną konsekwencją rozwodów. 

Rozwód bez orzekania o winie, a alimenty

Jeżeli nie została orzeczona wyłączna wina któregoś z małżonków przy rozwodzie, alimenty nadal mogą obowiązywać. Tylko, na innych zasadach, niż w przypadku orzeczenia o winie. 

Według art. 60 KRiO “ Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.”

Oznacza to, że jeżeli rozwód odbywa się bez orzekania o winie, albo oboje małżonkowie zostali obarczeni winą rozpadu małżeństwa, to jeden z małżonków, który poprzez zaistniałą sytuację znajduje się w niedostatku, może domagać się podczas sprawy rozwodowej zarządzenia alimentów od byłego współmałżonka. 

Alimenty po rozwodzie

Aby alimenty zostały nam przyznane po rozwodzie bez orzekania winy, musimy spełnić dwa podstawowe kryteria. Pierwszym z nich jest to, że znajdziemy się w stanie niedostatku i skrupulatnie to udowodnimy.  Drugim – są to możliwości ex – małżonka, który musi posiadać odpowiednie możliwości zarówno zarobkowe jak i majątkowe, aby płacić alimenty.

Kiedy alimenty nie zostaną przyznane? Wtedy, gdy sąd uzna, że były małżonek nie ma odpowiedniego zaplecza finansowego oraz nie posiada predyspozycji, aby płacenie alimentów na jego byłego partnera znacząco nie wpłynęło na jego życie, ponieważ nie ma takich możliwości finansowych. Z drugiej strony, nawet jeśli posiadałby ogromny majątek, ale jego były małżonek nie popadłby w stan niedostatku – wtedy alimenty również mu nie przysługują. 

Ile wynoszą alimenty na żonę?

Polskie prawo jasno stanowi, że alimentów może dochodzić rozwiedziony małżonek, któremu nie orzeczono wyłącznej winy rozpadu małżeństwa, oraz gdy jego sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu.

Wysokość środków utrzymania, które będzie musiał w takiej sytuacji dostarczać drugi małżonek powinno odpowiadać usprawiedliwionym potrzebom uprawnionej żonie lub mężowi, oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Usprawiedliwionymi potrzebami małżonka który znajduje się w niedostatku rozumie się oczywiście takie potrzeby, które muszę być zazspokojone i jest to konieczne do godziwego życia, na normalnym poziomie uprawnionego.

Renta po mężu dla pracującej żony

Prawo do renty rodzinnej przysługuje nawet rozwiedzionej małżonce! Nawet, jeśli pozostaje w separacji, jeżeli spełnia warunki wymagane od wdowy i wykaże, że w dniu śmierci byłego małżonka miała pełne prawo do alimentów orzeczonych wyrokiem lub ugodą sądową, które miał uiszczać na jej osobę. 

Jeżeli takiej ugody bądź wyroku nie ma – taka rozwiedziona lub pozostająca w separacji małżonka musi wykazać, że w dniu zgonu byłego męża obowiązek alimentacyjny istniał z mocy prawa i był skonkretyzowany w drodze umowy lub był faktycznie realizowany.