Kiedyś myślałem, że przestępstwo znęcania się nad najbliższymi jest mało popularne. Jak bardzo się myliłem widać w statystykach policyjnych. Chociaż można zaobserwować tendencję zniżkową, jednak liczba stwierdzonych przestępstw, każdego roku to paręnaście tysięcy.

Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-7/63507,Znecanie-sie-art-207.html

Czym jest przestępstwo znęcania się nad bliskimi?

Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu karnego kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy.

Rodzina jest podstawową komórką społeczną, od której normalnego funkcjonowania zależy prawidłowy układ współżycia między poszczególnymi grupami ludzi. Znęcanie natomiast, jak to podkreślił Sąd Najwyższy, niewątpliwie godzi w całość rodziny, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając jej rozwój przez wychowanie dzieci i zapewnienie należytej opieki rodzicom (wyr. SN z 2.12.1974 r., I KRN 33/74, OSNKW 1975, Nr 3–4, poz. 38). W innym jeszcze orzeczeniu Sąd Najwyższy wprost określił, że przedmiotem ochrony w tym wypadku jest dobro całej rodziny (wyr. SN z 5.2.1996 r., II KRN 186/95, Prok. i Pr. 1996, Nr 10, poz. 1). W innym orzeczeniu, ze względu na dobro chronione, jakim jest prawidłowość funkcjonowania, a zatem i dobro, rodziny, SN przyjął, że zachowania naruszające dobra prawne więcej niż jednego członka rodziny stanowią jedno przestępstwo znęcania się określone w art. 207 § 1 KK (post. SN z 31.3.2015 r., I KZP 1/15, OSNKW 2015, Nr 5, poz. 41).

Znęcanie psychiczne polega na zadawaniu dotkliwych cierpień, które oddziałują szkodliwie przede wszystkim na przeżycia psychiczne człowieka, na jego samopoczucie. Intensywność wyrządzonych cierpień psychicznych i ustalenie ich miary dokonywane jest przez wymiar sprawiedliwości na podstawie konkretnego stanu faktycznego i okoliczności współistniejących z tym stanem. Przykładowo, za znęcanie psychiczne Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał sytuację, w której oskarżony umyślnie uśmiercił zwierzęta należące do jego dzieci. Sąd zauważył, że jego działanie było podyktowane chęcią sprawienia przykrości członkom rodziny, wyrazem zademonstrowania swojej siły, poczucia bezkarności i podporządkowania ich swojej woli. Nie ma więc znaczenia, że zastosowana w tym wypadku przemoc skierowana została do otoczenia osób pokrzywdzonych, tj. zwierząt, gdyż miała na celu oddziaływanie na ich świadomość oraz wolę (wyr. SA w Katowicach z 22.6.2006 r., II AKa 199/06, KZS 2006, Nr 11, poz. 59).

Co warto podkreślić katalog znęcania się jest otwarty, co oznacza, że każdorazowo sąd ocenia, czy opisany czyn jest znęceniam się – psychicznym lub fizycznym. Ponadto warto wskazać, że czyn nie musi być rozciągnięty w czasie a możliwe jest popełnienie przestępstwa znęcania się poprzez jednorazowe zachowanie sprawcy.

Kara za znęcenia się nad najbliższymi.

Sprawca, który popełnia przestępstwo z art. 207 § 1 Kodeksu karnego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Oznacza to, że kara jest bardzo surowa i niezależnie po której stronie sporu się znajdujemy, warto skorzystać z usług adwokata, który może być albo obrońcą podejrzanego albo pełnomocnikiem pokrzywdzonego a potem oskarżyciela posiłkowego. 

17.10.2019 r., adwokat Łukasz Mikulski

Tel. 531-926-926

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Mikulskiego świadczy usługi m.in. w zakresie prawa karnego (reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, obrona podejrzanych i oskarżonych oraz inne).