Ukazał się projekt rozporządzenia dotyczącego obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z epidemią koronawirusa. Z samym projektem można zapoznać się pod tym linkiem. Tych z Państwa, którzy wolą moje autorskie omówienie, serdecznie zapraszam do lektury.

Od kiedy, do kiedy i gdzie?

Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa.

Rozporządzenie nie precyzuje jakich masek mamy używać, nie ma również wymogów, co do tworzywa z którego ma zostać wykonane zakrycie ust i nosa. Najważniejsza jest sama istota zakrycia ust i nosa. Umownie w dalszej części artykułu będę pisał o maseczkach.

Obowiązkowo musimy nosić maseczki w:

 1. środkach publicznego transportu publicznego, za który uważamy powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej;
 2. pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
 3. na drogach i placach;
 4. w zakładach pracy;
 5. w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
 6. w  obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 7. na terenie nieruchomości wspólnych. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Innymi słowy np. na klatkach schodowych.

Kiedy nie musimy nosić maseczki?

Obowiązków o których mowa nie stosuje się w przypadku:

 1. pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do ukończenia 4 roku życia;
 2. dziecka do ukończenia 4 roku życia;
 3. osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane);
 4. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa wyżej, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów. Innymi słowy jeżeli jesteśmy w swojej pracy, ale nie obsługujemy Klientów, to nie musimy nosić maseczki.
 5. kierowcy środka publicznego transportu zbiorowego lub pojazdu samochodowego wykonującego zarobkowy przewóz osób jeżeli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób;
 6. duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
 7. żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Przyłbice.

Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

A contrario jeżeli nie ma dodatkowej przesłony ochronnej, nie można korzystać wyłącznie z przyłbicy.

Obowiązek odkrycia twarzy.

Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

 1. organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
 2. innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Lubliniec, 15.04.2020 r.